หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 
    การจัดการความรู้ในส่วนราชการ Knowledge Management : KM เพื่อนำทางไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
จาก 360 องศา พัฒนาระบบราชการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2548
    สำนักงาน ก.พ.ร. กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จาก 360 องศา พัฒนาระบบราชการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2548