หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 

ปี 2554

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 16/12/54
      วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 13/07/54
      วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 5/04/54 
      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2