หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 

ปี 2552

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552
      วันที่ 1ธันวาคม 52 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552
      วันที่ 21 กรกฎาคม 52 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552
      วันที่ 11 มีนาคม 52 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 52 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5