หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 

ปี 2550

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2550
      วันที่ 14 ส.ค. 50 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2550
      วันที่ 8 พ.ค. 50 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2550
     วันที่ 27 มี.ค. 50 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 เวลา 13.30 น.
               • เอกสารแนบ 1 เอกสารสรุปสำหรับผู้บริหาร
               • เอกสารแนบ 2 รายงานผลการปฏิบัติการราชการรอบ 6 เดือน ตามคำรับรอง (รายตัวชี้วัด)
               • เอกสารแนบ 3 Powerpoint สรุป RW ครั้งที่ 1 ของ สสข.6
               • เอกสารแนบ 4 แนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ KM
               • เอกสารแนบ 5 การประมวล กลั่นกรอง และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ปี 2550
     ชม วีดิโอบันทึกภาพการประชุม ครั้งที่ 4/2550 ได้ที่นี่

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2550
     วันที่ 23 ต.ค.50 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550
     วันที่ 16 ม.ค. 49 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550
     วันที่ 26 ต.ค.49 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน