หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 

ปี 2549

    รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549
    รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549
    รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2549
    รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2549
    รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2549
    การพิจารณาแผนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549 ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร ตามยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อแข่งขันของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ครั้งที่ 3 คู่มือ | ภาคผนวก