หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 


  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 20/03/58  
      วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 04/06/57 
      วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 31/10/56  
      วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 08/03/56  
      วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2

  รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 24/02/55 
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2
รายงานการประชุม ปี 54

รายงานการประชุม ปี 53

รายงานการประชุม ปี 52

รายงานการประชุม ปี 51

    รายงานการประชุม ปี 50

    รายงานการประชุม ปี 49