หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

กระบวนงานการจัดการความู้
 
 


   ปี 2553 (หลักฐาน)  

    
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2553

     หลักการและข้อเสนอแนะการจัดการความรู้ ปี 2553

     เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้ ปี 2553

     วิเคราะห์และกำหนดองค์ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน

     แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 2553

     รายงานผลการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 5 ครั้ง

     รายงานการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้แทนจากเขตเกี่ยวกับการจัด RW
ครั้งที่ 1/2553


     รายงานการจัดเวที KM สัญจร

     บันทึกการพัฒนาบุคลากร

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

     แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

     รายงานผลการจัดการความรู้ในเวที RW

     รายงานการประเมินผลการจัดการความรู้

     รายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

     รายงานสรุปองค์ความรู้ และรายงานสรุปองค์ความรู้ที่จัดเก็บเข้าสู่คลังความรู้

ปี 2553

     รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2553

     รายชื่อกรณีตัวอย่าง (Best Practice)

     ตัวอย่างเอกสารหรือสื่อเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงาน/องค์กร