หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ภาพข่าวย้อนหลัง
 
 
 

นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
ประชุมคณะทำงานย่อยฯ ทีมการจัดการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KS) ครั้งที่ 1/2554
เรื่อง การจัดเวที KM สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในการประชุมคณะทำงานย่อยการบริหารองค์ความรู้ ปี 2554
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 31 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 1 ชั้น 5 เวลา 13.30 - 15.00 น.

นางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของ
คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553


เวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 20 สิงหาคม 2553
ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
โดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(นางสุกัญญา อธิปอนันต์) เป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) โดย
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(นางสุกัญญา อธิปอนันต์) เป็นประธาน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(ประธานคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้) ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานของ สสวท. และ NIDA
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

เวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2553
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
โดย นายบุญรัตน์ สุขมาก
ประธานคณะทำงานย่อยฯ (ทีม KS) เป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2553
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)
โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
(นายอนันต์ ลิลา) เป็นประธาน

เวทีการบริหารองค์ความรู้ KM สัญจร ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(นางสุกัญญา อธิปอนันต์) เป็นประธาน

ประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2
(Operation Room)
โดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
(นางสุกัญญา อธิปอนันต์) เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ ห้องประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในเวทีการบริหารองค์ความรู้ (KM สํญจร) ครั้งที่1/2553
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่4/2552 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 และจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม เรื่อง การสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี 2552 วันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5