หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ข่าวย้อนหลัง ปี 2554
 
  PMQA ปี 54 16/12/54

  รายงานความก้าวหน้า KM เสนอกรมฯ 16/12/54

  รายงานผลการประเมินองค์กร ปี 2554 16/12/54 

  รายงานผลการประชุมวิชาการ ปี 2554 16/12/54 

  สรุปผลการจัดการความรู้ ปี 2554 15/12/54

  ประชาสัมพันธ์ KM NEWS Letter 15/12/54 

   เรื่อง การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร 01/09/54  

  แนวทางการเขียนเอกสาร เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2554
01/09/54   

   เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการบริหาร
องค์ความรู้ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554

22/08/54  

  ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2554 10/08/54 

  หนังสือ : รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ "การดำเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมส่งเสริมการเกษตร" (ครั้งที่ 2) 10/08/54 

  ขอเชิญเข้าร่วมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 5/2554 03/08/54 

  ประชาสัมพันธ์ KM NEWS Letter 03/08/54

  หนังสือแจ้งหน่วยงาน : การคัดเลือกหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 22/07/54

  รายงานการประชุมคณะทำงานการบริการองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2554 13/07/54

  ประชาสัมพันธ์ KM NEWS Letter 07/07/54

  เรื่อง การประมวลสรุปผลเนื้อหาในแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan) ของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
21/06/54

   เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา
09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม Operation Room

15/06/54  

  ขอเชิญเข้าร่วมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 4/2554 10/06/54 

    รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ "การดำเนินงานการจัดการ
ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของกรมส่งเสริมการเกษตร" (ครั้งที่ 1)
01/06/54

    เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 2/2554
ี่ 31/05/54  

    รายงานผลเวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2554 30/05/54  

   ขอเชิญเข้าร่วมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2554 10/05/54  

   ขอเลื่อน การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2554 19/04/54

   รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2554
05/04/54
4

   รายงานผล KM สัญจร ครั้งที่ 1/2554 04/03/54 4  

   แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
02/03/54   

   เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา
13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Operation Room

17/02/54  

   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง KM NEWS Letter 14/02/54   

   ขอเชิญเข้าร่วมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2/2554 07/02/54   

   เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง Opertion Room เวลา 13.00 - 16.30 น.
03/02/54
 
 

   สรุปเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2554 25/01/54   

    ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งแผนการจัดการควมรู้ 25/01/54   

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงานย่อย
24/01/54 

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง KM NEWS Letter 18/01/54 

   การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2554 10/01/54 

    คำสั่งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2554 และคำสั่งคณะทำงานย่อยฯ 24/12/53