หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ข่าวย้อนหลัง ปี 2553
 
    รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 22/12/53 
    รายงานการประชุมพิจารณาข้อมูลเนื้อหาเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การใช้การจัดการความรู้ (KM) ปี 2554
22/12/53 
    แนวทางการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปรจะปี 2554 21/12/53 
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง KM NEWS Letter 17/12/53 
    รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการเกษตรประจำปี2553
"สังคมแห่งการเรียนรู้ ... สู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร"
13/12/53
    เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน ฯ ครั้งที่ 5/2553 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2553 3/12/53
    คำสั่งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ประจำปี 2554 24/11/53
    รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 23553
12/11/53
    รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2553 ระหว่างวันที่
21-22 กันยายน 2553
11/10/53
    เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2553
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2553
20/09/53
    ขอเชิญคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ประชุม เรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2553
02/08/53
    ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 4/2553 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room) และจังหวัดสุพรรณบุรี
30/07/53 
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง KM NEWS Letter 20/08/53 
    รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 17/08/53  
    เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2553 ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
30/07/53
ขอเชิญประชุมคณทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 3/2553
ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2 (Operation Room)
23/07/53  
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง KM NEWS Letter 21/07/53
    ขอเชิญคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ (KM) เข้าร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงาน สสวท. และ NIDA ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 19/07/53  
    รายงานผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2553
08/07/53
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีการจัดการความรู้ ครั้งที่3/2553 25/06/53
    รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 16/06/53 
    รายงานผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2553
10/06/53
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน
09/06/53 
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 2 มิ.ย.2553 03/06/53 
    เชิญประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2553
27/05/53
    ผลการตรวจประเมินแผน KM ของกอง/สำนัก/เขต และจังหวัด และความก้าวหน้างาน KM รอบ 6 เดือน 26/05/53
    ประชาสัมพันธ์ การจัดเวที KM สัญจร ครั้งที่ 2/2553 30/04/53
    ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "แนวทางการจัดการความรู้ใน
งานส่งเสริมการเกษตร (ฉบับผู้ปฏิบัติ)"
30/04/53
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมคณะทำงานย่อยการบริหาร
องค์ความรู้ ปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
20/04/53
    แจ้งเรื่อง รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ"การตรวจประเมิน
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปี 53 ของหน่วยงานย่อย
07/04/53
    การรายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 01/04/53
    รายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2553เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร 1ชั้น 2 (Operation Room)
31/03/53
    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยบริหารองค์ความรู้ ปี 2553 31/03/53
    ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (ระดับจังหวัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 24/03/53
    เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่1/2553 17/03/53
    ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (กอง/สำนัก/เขต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 16/03/53
    ขอเลื่อนการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่1/2553จากวันที่ 19 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 13.00น. ณ ห้องOperation Room ชั้น 2 11/03/53
    แจ้งเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริการองค์ความรู้ ปี 2553 10/03/53
    แผนการจัดการความรู้ ปี 2553 02/03/53
    การประกวดผลงานการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2552 26/02/53
    รายงานผลการจัดกิจกรรมเวที KM สัญจร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 07/01/53
     การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 05/01/53
     สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 05/01/53