หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ข่าวย้อนหลัง ปี 2552
 

      รายละเอียดเอกสารแนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2553 14/12/52
    ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 4/2552ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวามคม 2552 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1ชั้น 5 และจังหวัดชลบุร
09/12/52

   เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน KM ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 1 ธันวาคม และ 2 ธันวาคม 2552 27/11/52
   แจ้งการประชุม เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงาน
การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
19/11/52

   แจ้งการประชุม เรื่อง การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2552 วันที่ 21 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
17/08/52

   รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ฉบับผู้ปฏิบัติ) 21/07/52
    เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน KM ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 21 ก.ค. 255207/07/52
   เผยแพร่องค์ความรู้
    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ (KM) ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2
    รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแนวทางการจัดการความรู้ใน
งานส่งเสริมการเกษตร (ฉบับผู้ปฏิบัติ)ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552

     รายชื่อการแบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ในเรื่องการจัดทำแนวทางการจัดการความรู้
ในงานส่งเสริมการเกษตร (ฉบับผู้ปฏิบัติ)

     KM จัดสัมมนาทีมสนับสนุนงานปี 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2552
     คำคมหลังห้องสัมมนา 18-20 พฤษภาคม 2552
     ประชาสัมพันธ์การจัดเวที "KM สัญจร" ครั้งที่ 2 วันที่ 9 เมษายน 2552
     ประชาสัมพันธ์เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 25 มีนาคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

     แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ในหมวด 4 (ข.)
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

     แนวทางการจัดการความรู้และการวัดผลระดับกอง/สำนัก/เขต ปี 2552
    ประมวลภาพการประชุมคณะทำงานบริหารองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 มีนาคม 255217/03/52
     เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน KM ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 11 มีนาคม 2552 10/03/52
       • เอกสารแนบ 1

       • เอกสารแนบ 2
       • เอกสารแนบ 3 และ เอกสารแนบ 3.3 ( 1 , , 3 , )       • เอกสารแนบ 4
       • เอกสารแนบ 5
       • เอกสารแนบ 6
       • เอกสารแนบ 7
       • เอกสารแนบ 8
       • เอกสารแนบ 9
       • เอกสารแนบ 10
       • เอกสารแนบ 11
       • เอกสาร powerpoint วันที่ 2 ก.พ.2552
       • เอกสาร powerpoint วันที่ 11 มีนาคม 2552
     แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร ชั้น 5