หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
ข่าวย้อนหลัง ปี 2551
 

     แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
2/05/51
    ประกาศผลรางวัล KM ประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม2550 14/02/51