หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•
 
ข่าวย้อนหลัง ปี 2550
   
 

    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5
21/11/50
    ประกาศผลรางวัล KM ประจำเดือนตุลาคม 2550 20/11/50
    หนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง การจัดการข้อมูลในระบบคลังความรู้ของกรมส่งเสริม การเกษตรบนเว็บไซด์ 05/11/50
    ประกาศผลรางวัล KM ประจำเดือนกันยายน 2550 30/10/50
    คำแนะนำเบื้องต้นประกอบการจัดการข้อมูลในระบบคลังความรู้บนเว็บไซด์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร 18/10/50
    สำนักพัฒนาเกษตรกรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2550 ระหว่างวันที่ 26-27
กันยายน 2550 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16/10/50
    Output Best Practices KM ปี 2550 ที่แต่ละกอง/สำนัก/เขต และจังหวัดจะต้องนำขึ้น Web KM 16/10/50
    PowerPoint ศูนย์เรียนรู้วังตะกอ จังหวัดชุมพร 16/10/50
    ประกาศผลรางวัล KM ประจำเดือนสิงหาคม 2550 09/10/50
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26-28 กันยายน 2550 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก 02/10/50
    PowerPoint การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 20/09/50
   ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 20/09/50
    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 11/09/50
    ประกาศผลรางวัล KM ประจำเดือนกรกฎาคม 2550 04/09/50
    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเสวนาและนิทรศการ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 04/09/50
    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับเขต ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม โกลเด้นแกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก 03/09/50
    สำนักพัฒนาเกษตรกร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การจัดการความรู้ (KM)" ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 03/09/50
    แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเสวนาและนิทรศการ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 31/08/50
    แจ้งทุกหน่วยงาน เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 16-18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 29/08/50
    ประมวลภาพการทำ Focus group เกษตรกรในโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้ การเกษตรพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี 14/08/50
    บันทึกการประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 6/2550 ในวันที่
14 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2
07/08/50
    เชิญประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 6/2550 ในวันที่
14 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2
03/08/50
   สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจัดอบรมเกษตรกรโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้
ู้การเกษตรพอเพียง
01/08/50
     ผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปบทเรียนครึ่งปีในการดำเนินงานจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร" วันที่ 12-14 ก.ค. 50 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ จ.พระนครศรีอยุธยา
26/7/50
    รางวัล KM ประจำเดือนมิถุนายน 2550 25/7/50
    คณะทำงานเรื่อง “การบริหารองค์ความรู้” นำโดย นางสาวอารยา บุญจริง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะทำงานฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 จังหวัดสงขลา ที่มาศึกษาดูงานระบบการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 25/7/50
    สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค.50 24/7/50
    ปฏิญญา การจัดการความรู้ครึ่งปี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 24/7/50
    ดาวน์โหลด Powerpoint สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดย นางสาวอารยา บุญจริง ผอ.กองวิจัยฯ ได้ที่นี่ 23/7/50
    กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมภาคีการจัดการความรู้ภาคราชการ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 โดยเชิญภาคีราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/เขต และคณะทำงานการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน 23/7/50
    ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดย นายอุดม จิรเศวตกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด23/7/50
    แจ้งทุกหน่วยงาน เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปบทเรียนครึ่งปีในการดำเนินงานจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร" วันที่ 12-14 ก.ค. 50 ณ โรงแรมอู่ทองอินน์ จ.พระนครศรีอยุธยา 9/7/50
    ประมวลภาพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (DW) “สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้ (KM)” ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550
22/6/50
    Powerpoint ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึก 14/6/50
                 • การคิด ฟัง ถาม จับประเด็น (อ.บำเพ็ญ)
                 • การทำ Blog (อ.วีรยุทธ , อ.ชาญวิทย์)
    รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 8 พ.ค.50 ณ ห้อง Operation Room 28/5/50
    แจ้งทุกหน่วยงาน เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจดบันทึก จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 มิ.ย.50 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 มิ.ย.50 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 25/5/50
    ก้าวแรกในการนำ KM ไปใช้ในเวที RW เพื่อเสริมหนุนงานส่งเสริมการเกษตรใน 14 จังหวัดภาคใต้ 16/5/50
    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.50 ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา โฮเต็ล จ.พระนครศรีอยุธยา 25/4/50
    แจ้งทุกหน่วยงาน เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การนำ KM ไปปรับใช้ในกระบวนงานส่งเสริมการเกษตรแก่ผู้บริหาร" วันที่ 30 เม.ย.50 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 24/4/50
    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตภาคใต้ จ.สงขลา วันที่ ๙ เมษายน ๕๐ 20/4/50
    รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 27 มี.ค.50 ณ ห้อง Operation Room 11/4/50
    ดาวน์โหลดวีซีดี คุณค่าและมูลค่าของปัญญาปฏิบัติ ได้ที่นี่ 4/4/50
    เอกสารสรุปสำหรับผู้บริหาร "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2550" ระหว่าง วันที่ 28 ก.พ. - 2มี.ค.2550 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น 29/3/50
    ภาพการประชุมคณะทำงาน เรื่อง การบริหารองค์ความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2550 ในวันที่ 27 มี.ค.50 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 และ ชม Video บันทึกภาพการประชุม ได้ ที่นี่ 28/3/50
    Powerpoint ประกอบการสัมมนาผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2550 วันที่ 28 ก.พ. - 2มี.ค.2550 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น 8/3/50