หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 
        แนะนำทีมงาน KM ของจังหวัด
        แผนการปฏิบัติงานด้าน KM ของจังหวัด
        เป้าหมายในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) (kv)
        - ตารางอิสรภาพ
        - แผนภูมิธารปัญญา
        - แผนภูมิขั้นบันได
        คลังความรู้ (Knowledge Assets) (ka)