หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550
วันที่ 16-18 กันยายน 2550
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

 
 

 

• รายชื่อเรื่องและวิทยากรภาคเสวนา/นิทรรศการ

• ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง (นิทรรศการ)