หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
 
 


   ปี 2554  

   รายงานความก้าวหน้า KM กรมส่งเสริมการเกษตร
(เสนอผู้บริหารกรม) ปี 2554


   รายงานผลการประเมินองค์กร ปี 2554

   รายงานสรุปผลการประชุมวิชาการปี 2554

  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   ปี 2553

  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


  รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2553
" สังคมแห่งการเรียนรู้...สู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร"


    


   ปี 2552

   สรุปผลงาน เรื่องการจัดการความรู้ในงาน
ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552