หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ด้านการจัดการความรู้ (PMQA)

 
 

 
ปีงบประมาณ 2554
    รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับ "การดำเนินงานการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมส่งเสริมการเกษตร" (ครั้งที่ 1)
    รอบ 6 เดือน
    รอบ 9 เดือน
    รอบ 12 เดือน

  ปีงบประมาณ 2553
     
แผนการจัดการความรู้ ปี 2553
     รอบ 6 เดือน
    รอบ 9 เดือน
    รอบ 12 เดือน


   ปีงบประมาณ 2552
     รอบ 6 เดือน
     • รอบ 9 เดือน
     • รอบ 12 เดือน


  ปีงบประมาณ 2551
     รอบ 6 เดือน
    รอบ 9 เดือน
    รอบ 12 เดือน

  ปีงบประมาณ 2550
     • รอบ 6 เดือน
     • รอบ 9 เดือน
     • รอบ 12 เดือน