หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

KM News Letter
 
 

   ปี 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนตุลาคม 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2554
 

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2554

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2554 

    
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

     ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2554 

   ปี 2553

     ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2553  

     ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553  

     ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2553 

     ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน 2553
 
     ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2553   

    
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2553