หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•


รายชื่อทีมงาน KM ของหน่วยงานย่อย
ปี 2552

 
 


   กอง/สำนัก

     กลุ่มตรวจสอบภายใน

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     สำนักงานเลขานุการกรม

     กองการเจ้าหน้าที่

     กองคลัง

     กองแผนงาน

     กองนิติการ

     กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

     กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

     กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

     ศูนย์สารสนเทศ

     สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

     สำนักพัฒนาเกษตรกร

     สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

     สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

     สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง