หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

รายชื่อทีมงาน KM ของหน่วยงานย่อย
ปี 2552

 
 


   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท
   


  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.ราชบุรี
   


  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง
 


  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น
 


  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
  


  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่