หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

 

 

 

 

 

 

 
•Doae KM การจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร•

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2555

 
 


  คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2555

 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

  แนวทางการจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2555

  แบบฟอร์มที่ 1 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และแบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้

  (ร่าง) แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2555

  คำสั่งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ที่ 23/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการบริหารองค์ความรู้ ปี 2554