การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549
กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 7 มีนาคม 2549
ณ  ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร