การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการความรู้ของกอง/สำนัก ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2549"
วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

 

นายมนตรี วงศ์รักษ์พานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดในการดำเนินงานการจัดการความรู้