*** จัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า ชาติ-ประชา ก้าวไกล ***  

หน้าแรก
คณะทำงาน/ภารกิจ
รายงานการประชุม
กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
แวดวง KM
รวมแหล่งความรู้
ห้องเสวนาความรู้
การจัดการความรู้ ของจังหวัด คลังความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดการความรู้ ของจังหวัด
ผู้ปฏิบัติงานนำร่องของจังหวัด
Best Practice
ฐานข้อมูลผู้รู้
คำแนะนำประกอบการ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ KM
การรายงานผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)

16/12/53
รายชื่อทีมงาน KM ของ
หน่วยงานย่อย
26/08/52
KM สัญจร 25/01/54
ติดต่อเรา
เว็บ KM 48

  


   แนวทางการดำเนินงาน การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20/03/58 

   รายงานการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2558  
20/03/58 

   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2558  
20/03/58 

   รายงานการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2557  
04/06/57 

   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2557  
04/06/57 

    รายงานการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 2/2556  31/10/56 

    รายงานการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2556  08/03/56 

   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2556  
19/02/56 

   "ประชาสัมพันธ์" ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนาโครงการวิจัย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พ.ค. 2555 รับจำนวนจำกัด
เพียง 30 คน เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.research.doae.go.th/
26/04/55   

   รายงานการประชุมคณะทำงาน 24/02/55   

   หนังสือแจ้งหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน
การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2555
22/02/55   

   แนวทางการจัดการความรู้ ปี 2555 13/02/55   

   เชิญประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2555
ี่ 07/02/55   

   เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานการบริหารองค์ความรู้
ครั้งที่ 1/2555
ี่ 07/02/55

 

 

 

 


 
   
   
  

                                                                                                 


   อ่านข่าวย้อนหลัง >>


     KM จังหวัดพิจิตร 30/09/52
     KM จังหวัดระนอง 02/10/52
     KM จังหวัดสุราษฎร์ธาน02/10/52
     KM จังหวัดชุมพร 02/10/52
     KM จังหวัดหนองคาย 02/10/52
     KM จังหวัดนครราชสีมา 02/10/52
     KM จังหวัดตรัง 02/10/52

Knowledge Management(KM)

"การจัดการความรู้ เน้นที่
การปฏิบัติ ไม่ใช่เน้นทฤษฎี
ถ้าไปมัวยึดติดทฤษฎีมากเกินไป
หรือมัวแต่ทำความเข้าใจทฤษฎี
ไม่ลงมือปฏิบัติ ก็จะไม่เกิด
การจัดการความรู้ ไม่ได้รับผล
ของการจัดการความรู้"
วิจารณ์ พานิช

     • การจัดการความรู้
กับการบริหารราชการแนวใหม่

     • บทบาทของผู้อำนวยการ
ความสะดวกในการจัดการความรู้

     • ทศปฏิบัติสู่ความเป็นองค์กร
การเรียนรู้ ของหน่วยราชการ

     • ทศวิบัติของการจัดการ
ความรู้ ในหน่วยราชการ

 

การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร


• แผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan)
ระดับหน่วยงาน


 

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
ด้านการจัดการความรู้ (PMQA) 

Blog การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร

ชุมชนนักส่งเสริมการเกษตร
   • คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย
   • คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ
   • คุณศิริวรรณ หวังดี
   • คุณอุษา ทองแจ้ง
   • คุณวีระยุทธ สมป่าสัก
   • คุณสำราญ สาราบรรณ์
   • คุณพิชฎา อารยานุรักษ์
   • คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์
   • คุณไพรัช หวังด
   • คุณวสันต์ กู้เกียรติกูล
   • คุณทวี มาสขาว

 

     

 
© คณะทำงานเรื่องการจัดการองค์ความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร